مجموع من اقاویل الاوایل
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله‌ای در معرفی نسخه نفیس وکهن، مجموع من اقاویل الاوایل فی معرفه البول و اقسامه و دلایله از اسحاق بن سلیمان قیروانی، متوفای 320 قمری با کتابت 346، این کتاب توضیحاتی است در شناخت رنگ، بو، وزن و خواص و... بول که با استفاده از نظرات اطبا ازمنه‌ی گذشته به رشته تحریر درآمده «شبیه آزمایشگاه امروزی» است (نشر مجله پیام بهارستان).