شاهكارهاي ادبي
71 بازدید
تاریخ ارائه : 8/25/2011 9:57:00 AM
موضوع: سایر

 در موقع فهرست نگاري مخطوطات از لابلاي اوراق خطي يادداشتهايي برداشته‌ام، در اينجا قسمتي از بخش ادبيات آن يادداشتها را به عنوان (شاهكارهاي ادبي) ملاحظه مي‌فرمائيد:

 اشعار بي‌نقطه در مدح رسول اكرم(ص)

داور دور و سر و رعالم

 

سر و سالار دوده آدم

مصدر عدل و مور دآمال

 

آمر دهر و مالك اكرم

سدّه او محلّ داد و سداد

 

درگه او ممرّ عدل و كرم

حسد و مهر او ملال و سرور

 

امل وردا و حصول و عدم

هر كه آمد حسود او آمد

 

همه دم همدم كلال والم

مهر او درد دور را دارو

 

رحم او كلم دهر را مرهم

مال دار و ملك عد و آمال

 

حمله دار و هصور و آهورم

مالك ملك و عالم اسرار

 

داور دور و عادل اعلم

ملك و مال و كمال او محروس

 

امر و حكم و كلام او محكم

هم علم محور و عطارد كلك

 

هم سهاسهم و هم سما اوهم

درگه داد او حرم آسا

 

سدّه صرح او سما سلّم

ساحل ورطه هلاك و دمار

 

عامل عالم عطا و همم

حارس و حاسد ملك رامار

 

در دُم آورده مهره در دَم سم

همه ادوار دور را آمر

 

همه اسرار دهر را محرم

عدل او گرگ را و آهو را

 

داده رسم و داد و مهر رحم

داد او دال را و صُلصُل را

 

كرده همراه و همسر و همدم

آمر و حاكم و مطاع ملوك

 

داور و سرور و امام امم

مدح آرم و را دمادم واو

 

درم و در همم دهد هر دم

هم كلاه و كمر دهد صله‏ام

 

هم سوار سواعد و معصم

سمرم آرد و علم در دهر

 

داور كاه و داه و كوس و علم

گوهر آورده‏ام ره آوردي

 

همه آورده مردم اردرهم

اَمَدَ عهد و ملك او سرمد

 

كردد و عمر حاسد او كم