ماده تاريخ زائرسراي امام صادق (ع)
73 بازدید
تاریخ ارائه : 8/25/2011 9:57:00 AM
موضوع: سایر

با كل وجود حمد گويم

 

پابوس امام انس و جان را

لطف ازلي نمود قسمت

 

منزلگه ما چنين مكان را

با يك نظر از امام هشتم

 

تاريخ بنا سرودم آن را

وز نام و بنا و نام باني

 

با هشت بگو بناي آن را[1]

يا رب به محمد امامان

 

توفيق بده، جزا جنان را

بر طالب حق عبد غفار

 

باني قديم اين مكان را

بر آيت عظمي مكارم

 

(جاويد) تمام خادمان را

همگام امام هشتم آرم

 

هش بيت و كنم تمام آن را

يا رب به محمد امامان

 

توفيق بده، جزا جنان را

بر طالب حق عبد غفار

 

باني قديم اين مكان را

بر آيت عظمي مكارم

 

(جاويد) تمام خادمان را

همگام امام هشتم آرم

 

هش بيت و كنم تمام آن را